ข่าวประชาสัมพันธ์

AOT จัดรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 งานสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3

เพื่อยกระดับสู่ศูนย์กลางการบินภายในประเทศ

วันที่ 28 พฤษภาคม นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. เปิดเผยว่า ทอท. ได้จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 งานสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 เพื่อระดมความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบการออกแบบโครงการให้มีความเหมาะสม

มีผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐ บริษัทสายการบิน ผู้ประกอบการให้บริการภาคพื้น ผู้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ และผู้ให้บริการด้านขนส่งกว่า 200 คนร่วมการประชุม ณ ห้องอัศวิน แกรนด์ เอ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น


ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กล่าวว่า โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและระหว่างประเทศ ตามนโยบายของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินของโลก (Aviation Hub) เชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศ และเชื่อมต่อการเดินทางแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงนโยบาย คมนาคมเพื่อความอุดมสุขของประชาชน ของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งอย่างไร้รอยต่อ ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย เพื่อรองรับการเติบโตด้านการคมนาคมทางอากาศ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต


สำหรับโครงการการพัฒนา ทมด. ระยะที่ 3 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินลงทุนรวม 36,829 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคนต่อปี และสามารถบริหารจัดการได้ถึง 50 ล้านคนต่อปี โดยจะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ (International Terminal) บริเวณด้านทิศใต้ของสนามบิน มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 166,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศสูงสุด 23 ล้านคนต่อปี คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณปี 2572 จากนั้นจะปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารภายในประเทศ ร่วมกับอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 สามารถรองรับผู้โดยสารภายในประเทศสูงสุด 27 ล้านคนต่อปี รวมพื้นที่ใช้สอยมากถึง 240,000 ตารางเมตร คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณปี 2574 ซึ่งจะทำให้ ทดม. มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบินเพื่อรองรับการเดินทางภายในประเทศได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดโครงการฯ โดยคาดว่าจะออกแบบแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2567 และจะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างระหว่างปี 2568-2574

AOT จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

งานสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3

  วันที่ 29 สิงหาคม 2566 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 งานสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 เพื่อเป็นการระดมความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ สำหรับนำความเห็นไปประกอบในการออกแบบโครงการให้มีความเหมาะสม โดยมี ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ AOT เป็นประธานการประชุมฯ และผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐ บริษัทสายการบิน ผู้ประกอบการให้บริการภาคพื้น ผู้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ และผู้ให้บริการด้านขนส่ง ทั้งภายในและภายนอกท่าอากาศยานร่วมการประชุม ณ ห้องค็อกพิท โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ


  ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ AOT กล่าวว่า โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ AOT เร่งผลักดันให้สำเร็จเป็นรูปธรรมตามแผนแม่บทท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานให้มีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคนต่อปี โดยจะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 บริเวณด้านใต้ของสนามบิน ซึ่งจะเป็นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ 18 ล้านคนต่อปี สำหรับอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 จะทำการปรับปรุงอาคาร และปรับการให้บริการรองรับผู้โดยสารภายในประเทศร่วมกับอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 จะทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารภายในประเทศได้ประมาณ 22 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ยังจะมีการปรับปรุงระบบจราจรชานชาลาผู้โดยสาร ให้รับความสะดวกในการเข้า-ออกท่าอากาศยาน รวมไปถึงก่อสร้างทางเชื่อมจากทางยกระดับดอนเมืองโทล์เวย์เข้าสู่ชานชาลาผู้โดยสารโดยตรง


  สำหรับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 มีรายละเอียดของงานประกอบด้วย

กลุ่มงานที่ 1 งานพัฒนาด้านทิศใต้ เช่น งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารอาคาร 3 พร้อมอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6 และงานปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น เป็นชานชาลาจอดรับ - ส่งผู้โดยสาร

กลุ่มงานที่ 2 งานพัฒนาพื้นที่ด้านทิศเหนือ เช่น งานปรับปรุงหลุมจอดอากาศยานด้านทิศเหนือ และงานก่อสร้างขยายอาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ รวมไปถึงอาคารสำนักงานสายการบิน และอาคารรับรองพิเศษ VVIP

กลุ่มงานที่ 3 งานก่อสร้างในพื้นที่เขตปฏิบัติการการบิน เช่น งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานด้านทิศเหนือพร้อมทางขับเชื่อม ปรับปรุงลานจอดภายในท่าอากาศยานดอนเมือง และปรับปรุงพื้นที่ทิศเหนือเป็นเขตการบิน

กลุ่มงานที่ 4 งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 อาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ เช่น งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 และอาคารเทียบเครื่องบิน หมายเลข 2 4

กลุ่มงานที่ 5 งานสนับสนุนโครงการพัฒนา ได้แก่ งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค


  โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 มีเป้าหมายเพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ทั้งระบบขนถ่ายผู้โดยสารทางอากาศและทางภาคพื้นให้มีประสิทธิภาพและลดความแออัดของระบบจราจรภายในท่าอากาศยาน รวมทั้งกิจกรรมทางด้านการบินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการฯ โดยใช้ระยะเวลาการออกแบบ 14 เดือน และทยอยเปิดให้บริการในปี 2572


ประชุมคณะทำงาน (Working Group) ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน (User) ในอาคาร GA Terminal


    (ณ หอประชุมกองทัพอากาศ) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AEC & Partners จัดประชุม Working Group ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน (User) ในอาคาร GA Terminal สำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และรับฟังความคิดเห็น สำหรับนำข้อมูลไปประกอบในการศึกษา ทบทวน งานสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 ให้มีความเหมาะสมต่อไป

ประชุมคณะทำงาน (Working Group) ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน (User) ในอาคารรับรองพิเศษ (VVIP) และอาคารสำนักงาน ทดม.


      (ณ หอประชุมกองทัพอากาศ) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AEC & Partners จัดประชุม Working Group ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน (User) ในอาคารรับรองพิเศษ (VVIP) และอาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และรับฟังความคิดเห็น สำหรับนำข้อมูลไปประกอบในการศึกษา ทบทวน งานสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 ให้มีความเหมาะสมต่อไป

ประชุมคณะทำงาน (Working Group) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแนวทางเข้าออก Airside และ Landside และหน่วยงานภายนอกที่ตั้งอยู่ภายใน ทดม.


        (ณ หอประชุมกองทัพอากาศ) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AEC & Partners จัดประชุม Working Group ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแนวทางเข้าออก Airside และ Landside และหน่วยงานภายนอกที่ตั้งอยู่ภายในท่าอากาศยานดอนเมืองที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจรักษาความปลอดภัยและตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสาร เพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นสำหรับนำข้อมูลไปประกอบในการศึกษา ทบทวน งานสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 ให้มีความเหมาะสมต่อไป

สำรวจพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง


        กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AEC & Partners ได้ดำเนินการเข้าสำรวจพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ และฝ่ายการแพทย์

ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเข้าปฏิบัติงานในการศึกษา สำรวจ สำหรับนำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลทั้งในส่วนของปัญหา ข้อจำกัด และความต้องการของผู้ใช้งานในส่วนต่าง ๆ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy